გენერალი

ბიოლოგიის დისციპლინებიბიოლოგიის დისციპლინები: ცოდნის ძირითადი სფეროები

ბიოლოგიის ძირითადი დისციპლინები:

აერობიოლოგია

ანატომია

ანთროპოლოგია

არქეოლოგია

ასტროფიოლოგია

ბაქტერიოლოგია

ბიოფიზიკა

მტკნარი წყლის ბიოლოგია

უჯრედების ბიოლოგია

განვითარების ბიოლოგია

ევოლუციური განვითარების ბიოლოგია

სტრუქტურული ბიოლოგია

ადამიანის ბიოლოგია

საზღვაო ბიოლოგია

მოლეკულური ბიოლოგია

ბიოქიმია

ბიოგეოგრაფია

ბიოინფორმატიკა

ბიომექანიკა

ბიონიკა

ბიოტექნოლოგია

ბოტანიკა

კარცინოლოგია

ციკლები

ციტოლოგია

კლადისტური

კოროლოგია

კრიპტოზუოლოგია

ქრონობიოლოგია

ეკოლოგია

ემბრიოლოგია (განვითარების ბიოლოგია)

ენდოკრინოლოგია

ენტომოლოგია

ეპიდემიოლოგია

ეთიოლოგია

ევოლუცია

ფსიქოლოგია

ფილოგენი

ფიზიოლოგია

მცენარეთა პათოლოგია

გენეტიკა

ჰერპეტოლოგია

ჰისტოლოგია

იშტიოლოგია

იმუნოლოგია

ლიმნოლოგია

ლიქენოლოგია

მალაკოლოგია

მამოლოგია

მიკოლოგია

მიკრობიოლოგია

მიმიკოლოგია

მორფოლოგია

ნემატოლოგია

ნეირობიოლოგია

ნეირომეცნიერება

ონკოლოგია

ონტოგენი

სიცოცხლის წარმოშობა

ორნიტოლოგია

პალეონტოლოგია

პალეობოტანი

პარაზიტოლოგია

პათოლოგია

პალეოგენეტიკა

ბიოლოგიური ფსიქიატრია

რეპროდუქცია

სიმბოლიკა

სინექტოლოგია

ბიოლოგიური სისტემები

სოციობიოლოგია

ტაქსონომია

ტოქსიკოლოგია

ვირუსოლოგია

ქსენობიოლოგია

ზოოლოგია